ILAAP

  ICLAAP    - זו לא שגיאת כתיב!
 
 
כחלק מתהליך ה ICAAP שמתרחש אחת לשנה, יחל בשנה הקרובה (החל מ 1.1.2017), באירופה, תהליך נוסף:
 ILAAP – Internal Liquidity Adequacy Assessment Process
 
 
      
עקב המשבר הכלכלי החמור שחל ב 2007-2008 ומסקנותיו, מבינים כיום כי סיכון הנזילות מהווה סיכון בו יש להתמקד באופן מעמיק יותר ושקוף יותר ממה שנדרש עד היום, וזאת היות ואחת מהסיבות המרכזיות להתרחשות ועוצמת המשבר הייתה בעיית הנזילות.

כידוע, כחלק מניהול הסיכונים המתבצע כיום ישנה התייחסות לסיכון הנזילות, אך יחד עם זאת, ע"פ הרשויות האירופאיות, התייחסות זו איננה מספקת, איננה שקופה דיה ואיננה בוחנת את כלל השפעות סיכוני הנזילות האפשריים, על יציבות הבנק.  
ה EBA (European Banking Authority) איגד דרישות חדשות ורבות בנושא ה ILAAP, דרישות שיחייבו בהגשת מסמך המקביל והדומה במבנהו למסמך ה ICAAP ולהלן יפורטו תמציתן.

תהליך ה ILAAP (תהליך הלימות ההון) יהיה מושתת על אסטרטגיה, מדיניות, מערכות ותהליכים חזקים, לשם זיהוי, מדידה, ניהול וניטור של סיכוני הנזילות. על כל אלה, להיות מתואמים לקווי העסקים, לסניפים, למטבעות ולישויות המשפטיות של הבנק.

המסמך שיוגש יכיל גם הוא, בדומה ל ICAAP מדריך מפורט לקורא, מודל עסקי, מסמכי מדיניות, תיאור המרכיב המרכזי של ה ILAAP ועוד. כמו כן, יצוינו מהם סיכוני הנזילות והמימון המרכזיים, כולל סקירה כמותית שלהם, הקריטריונים לבחירתם, מגבלות משפטיות ורגולטוריות לעבירות מזומנים בקבוצה ועוד.  
מסמך ה ILAAP יהיה מחולק למספר פרקים וביניהם:

אסטרטגיית המימון: הפרק יכלול את תוכניות המימון, מגמות שונות בתחום, שווקי מפתח, מאפיינים כמותיים כגון מחירים, תיאבון משקיעים, ניתוח כדאיות גיוס ועוד. כמו כן, על אסטרטגיית המימון להיות צופה פני עתיד לשלוש שנים לפחות.

מאגרי נזילות וניהול בטחונות: הפרק יכלול בין השאר מסמכי מדיניות (מסמך מדיניות על ניהול הביטחונות, מסמך מדיניות על שעבוד הנכסים ומסמך מדיניות על סיכון ריכוזיות הנזילות).

ניהול נזילות תוך יומי: בחלק זה ינותח כל סיכון הנזילות התוך יומי באמצעות: סקירה כמותית של סיכון הנזילות התוך יומית בשנה החולפת, תיאור עמידה בנזילות תוך יומית בשוטף ובתרחישי לחץ, סקירה והסבר של תשלומים או התחייבויות שלא בוצעו ועוד רבים אחרים.

תרחישי קיצון לנזילות: בפרק זה תצוין מסגרת העבודה של תרחישי הקיצון (מספר התרחישים, תדירותם, חלוקה למטבעות ולגורמי עסקים וכו'), יפורט הממשל התאגידי ביחס לאישור ושימוש בתרחישים, תוצאה כמותית ואיכותית של התרחישים כולל אנליזה של התוצאות ועוד.

הסעיפים שלהלן וכל הנכתב מעלה, מביאים דוגמאות נבחרות, ומהווים רק חלק קטן מכל הנדרש מהחברות הפיננסיות והבנקים האירופאים. ניתן לראות כי דרישות רבות אלה מכוונות לשקיפות מרבית ולניהול סיכונים מיטבי, עקב הפנמת החשיבות של סיכון הנזילות בכל המערכת הפיננסית.

ב"זהר ניהול סיכונים" מאמינים כי ההתמקדות הנוספת בנושא סיכון הנזילות שהחלה באירופה, תגיע במהרה לשולחנות בנק ישראל וכי רגולציה נוספת בעניין זה הינה רק עניין של זמן, עד שתופנה לבנקים המקומיים.
 

 

 
Coi בניית אתרים
דף הבית